Direct naar de inhoud.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vertrouwen is de basis voor elke samenwerking. Daar geloven we in. Eigenlijk zijn onze algemene voorwaarden in één zin samen te vatten: wij zetten ons optimaal in voor een gezamenlijk doel en dat wordt door tevreden opdrachtgevers beloond met een betaalde factuur. Op die manier bereiken we samen meer!

Werken aan zo’n gezamenlijke missie heeft in onze optiek geen vooraf opgestelde spelregels nodig. Maar we hebben onze zaakjes nou eenmaal graag tot in de puntjes geregeld. Vandaar deze formele vertaling van onze spelregels. Maak je borst maar nat voor een potje woordworstelen met de juridische termen van zaken doen.

Vragen? Trek ons gerust aan de mouw!

info@Puur Publiek.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma: Puur Publiek B.V., gevestigd te Stadskanaal aan Hoogveen 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80466486.   

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Puur Publiek opdracht heeft gegeven tot de levering of vervaardiging van goederen dan wel het verrichten van diensten;

b. Puur Publiek, gevestigd te Stadskanaal, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

c. Externe Leveranciers: Derden, meer specifiek producenten, verkopers en/of leveranciers van Producten/Diensten die door Puur Publiek worden ingehuurd om een (deel)opdracht van de (hoofd)opdracht te leveren.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van Puur Publiek.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, dan wel van derden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met Puur Publiek, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De van een aanbod, offerte, advies, prijsopgave, begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en tekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.

3. Voor zover zou blijken dat één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen van artikelen onverlet.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Puur Publiek zijn vrijblijvend, tenzij Puur Publiek schriftelijk anders heeft vermeld.

2. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Puur Publiek niet tot het sluiten van een overeenkomt met opdrachtgever.

3. Overeenkomsten met Puur Publiek komen slechts tot stand door ondertekening door opdrachtgever van een door Puur Publiek opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van Puur Publiek, dan wel door schriftelijke vastlegging door Puur Publiek van de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

4. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij Puur Publiek uitdrukkelijk schriftelijk anderszins aangeeft.

5. Puur Publiek heeft het recht door opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht en/of cultuur, wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van internet.

Artikel 4: Annulering

Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Puur Publiek met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Puur Publiek ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door Puur Publiek geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Puur Publiek reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.

2. De prijs die Puur Publiek voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.

Artikel 6: Prijswijzigingen

1. Puur Publiek is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

2. Ondeugdelijke informatiedragers, programmatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door opdrachtgever die Puur Publiek tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. Puur Publiek is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Puur Publiek zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening op opschorting te kunnen beroepen.

2. Puur Publiek is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, bij de aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals hosting, materiaal en proeven. Puur Publiek is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt geleverd.

3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rentebetaling in op 30 dagen vanaf factuurdatum. Puur Publiek heeft het rentepercentage vastgesteld op 5% (zegge: vijf procent). Puur Publiek verhoogt het openstaande factuurbedrag met €7,50 administratiekosten vanaf 30 dagen na factuurdatum.

4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met rente met een minimum van 200 Euro.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8: Levering en eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de dienst of de aflevering ter plaatse waar Puur Publiek zijn bedrijf uitoefent.

2. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Puur Publiek te leveren zaken of te verrichten diensten.

3. Iedere levering van zaken of het verrichten van diensten door Puur Publiek aan opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de zakenrechtelijke eigendom daarvan totdat opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

4. Puur Publiek is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering

1. Een door Puur Publiek opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Puur Publiek is bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van Puur Publiek aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 11 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud Puur Publiek in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

3. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Puur Publiek gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Puur Publiek mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Puur Publiek, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en door inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 7 lid 2 van deze voorwaarden.

4. Bij niet-naleving door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Puur Publiek noodzakelijk is. Puur Publiek is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Puur Publiek de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Puur Publiek niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 11: Concepten en afwijkingen

1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Puur Publiek ontvangen concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Puur Publiek terug te zenden.

2. Goedkeuring van de concepten door opdrachtgever geldt als erkenning dat Puur Publiek de aan de concepten voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. Puur Publiek is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde concepten.

Artikel 12: Rechten van industriële eigendom en auteursrechten

1. Op alle door Puur Publiek vervaardigde goederen, zoals rapportage, adviezen en ontwerpen berust het industrieel eigendomsrecht dan wel het auteursrecht van Puur Publiek, ook als één of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur staan vermeld.

2. Puur Publiek is niet gehouden de rechten als genoemd in lid 1 aan opdrachtgever over te dragen.

3. Puur Publiek is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde goederen voor opdrachtgever te bewaren. Indien Puur Publiek en opdrachtgever overeengekomen dat deze zaken door Puur Publiek zullen worden bewaard.

4. Opdrachtgever garandeert aan Puur Publiek dat opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen en teksten die opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyrighthouder voor opname van deze elementen in een opdracht.

5. Opdrachtgever vrijwaart Puur Publiek tegen alle aanspraken van derde uit hoofde van inbreuk op rechten van industriële eigendom en auteursrechten ter zake opdrachtgever aan Puur Publiek aangeleverde items als hiervoor vermeld.

6. Opdrachtgever vrijwaart Puur Publiek voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid 4 heeft gegarandeerd niet nakomt of dat opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.

Artikel 13: Eigendom opdrachtgever

1. Puur Publiek zal door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Puur Publiek van materialen, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. Opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door Puur Publiek worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.  

Artikel 14: Overmacht

1. Tekortkomingen van Puur Publiek in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Tekortkomingen van Puur Publiek in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van virussen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen van vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroom, gas, of andere middelen tot energieopwekking, internetverbindingen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan Puur Publiek toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Artikel 15: Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Puur Publiek, is Puur Publiek nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

2. Voorts geldt als aanvullende schade beperkende omstandigheid dat Puur Publiek nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en Puur Publiek voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die Puur Publiek van haar verzekering vergoed krijgt.

Eenzelfde geldt wanneer voor een (deel)opdracht van de (hoofd)opdracht een externe leverancier wordt ingeschakeld. Nimmer is Puur Publiek gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst met de externe leverancier en Puur Publiek voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die de externe leverancier van haar verzekering vergoed krijgt.

3. Opdrachtgever vrijwaart Puur Publiek voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan Puur Publiek geleverde producten en diensten.

4. Puur Publiek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

5. Puur Publiek is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is Puur Publiek nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.

6. Ondanks het feit dat Puur Publiek de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Puur Publiek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door Puur Publiek. Puur Publiek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Artikel 16: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1. De overeenkomst tussen Puur Publiek en opdrachtgever wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door het Nederlands recht. 2. De rechter bevoegd in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact