Direct naar de inhoud.

Partner van de
publieke sector

Participatie en samenwerking
Publieke (of non-profit) organisaties en instellingen krijgen steeds meer te maken met participatie en samenwerking; intern én extern. Samenwerkingsverbanden tussen twee of meer organisaties zien ook het licht gezien de grootte van de problematiek, bijvoorbeeld ten aanzien van krimp, klimaat of zorg. Wij helpen!

puurpubliek-sectoren
"Wij ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken."

Voor wie we werken

Zicht op resultaat

In alle fases van het beleidsproces kunt u Puur Publiek inzetten als onafhankelijke partij. We kunnen voorzien in capaciteit, voeren een prettige regie op het proces en houden oog voor alle belangen ínclusief de juiste communicatie daaromtrent. Het proces begeleiden we met oog voor de toekomst; op korte termijn boeken we resultaten en voor nu én later versterken we uw reputatie.

Puur Publiek werkt voor de verschillende publieke sectoren.

puurpubliek-zicht-op-resultaat

Overheid (gemeenten, provincies en waterschappen)

Een gemeente, provincie of waterschap moet zich continu aanpassen aan nieuwe situaties. Als het niet om wet- en regelgeving gaat, dan beïnvloedt de publieke opinie de organisatie wel. Een gemeenschappelijke visie en effectieve samenwerking zijn in zo’n veranderende wereld van belang.

In hoeverre hebben alle medewerkers eenzelfde beeld van wat wordt nagestreefd in besluitvorming? Zijn alle belangen en belanghebbenden in beeld die zorgen voor draagvlak? Zijn alle competenties beschikbaar om een beleidsproces in deze nieuwe tijd van transparantie en maatschappelijk sentiment te regisseren?

Of het nu gaat om de periode rondom de verkiezingen, het implementeren van een nieuwe visie of het ontwikkelen van een nieuw centrumplan. Puur Publiek staat opdrachtgevers uit de overheid bij en organiseert een functionele interactie met gemeenteraad, participatieraad, werkgroepen, ondernemers en andere groepen van belanghebbenden.

puurpubliek_interactiestrategie

Onderwijs

Medezeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad en ander publiek via social media: het onderwijs heeft tegenwoordig geen gebrek aan aandacht. Vooral wanneer het gaat om negatieve publiciteit, is dit eerder last dan lust. Tegelijkertijd is die aandacht ook een kans. Wat zou een goede interactie, contact op maat, betekenen wanneer elke groep belanghebbenden niet alleen meekijkt maar ook meedénkt en meedóet?

Hoeveel ambassadeurs heeft een onderwijsinstelling, wanneer de leerlingenraad zijn achterban activeert? Wat is de denkkracht over afgewogen beleid wanneer een MR of ouderraad via co-creatie een voorstel formuleert? Hoe sterk is het draagvlak wanneer alle belanghebbenden iets terugzien van hun inbreng bij het introduceren van een nieuwe beleidsvisie?

Bij een debat over een maatschappelijk thema, het versterken van het contact met stagebedrijven of het ontwikkelen van een nieuw schoolplan: de inbreng van de omgeving doet ertoe en maakt de school sterker. Puur Publiek ondersteunt scholen bij het gesprek en faciliteert dit proces, van eerste analyse en strategie tot het faciliteren van werksessies en rapportgage.

puurpubliek-onderwijs

Zorg

Er zijn weinig instellingen die zó beoordeeld worden als de zorg. Van enthousiast applaus tot forse kritiek; de meningen van het publiek lopen nogal uiteen. Betrokkenheid lijkt de rode draad; iedereen vindt er wat van. Het gaat om veel meer publiek dan de cliëntenraad of het zorgkantoor. De kwaliteitscore die op de kwaliteitskaart komt, is maar één kant van de medaille.

Wat bepaalt de tevredenheid van cliënten en hun netwerk? Hoe ontwikkelingsgericht zijn medewerkers? En wat zeggen meedenkende leveranciers over waar het beter kan?

De zorg heeft patent op een grote mix aan organisaties rondom de cliënt en dus op enigerlei manier betrokken bij de organisatie. In deze complexe samenhang kan goed stakeholdermanagement het cruciale verschil maken. Puur Publiek brengt belangen in kaart, maakt een strategie voor het verzamelen van de gewenste informatie en organiseert werksessies voor co-creatie met medewerkers of leveranciers.

puurpubliek-zorg

Netwerken en belangenverenigingen

Wat bindt een groep sterker dan een gezamenlijk belang? Van ondernemers tot patiënten en van natuurliefhebbers tot vakgenoten; voor elk belang lijkt een groep te zijn die samen aan het belang werkt. Wat te doen wanneer u óf samen wilt werken met een andere partij óf uw belang moet verdedigen omdat dit juist in het geding is? Puur Publiek brengt het gesprek op gang en ontwikkelt samen de juiste strategie om de interactie te laten slagen.

Van huurderkoepels en woningbouwcorporaties tot projectontwikkelaars en bewonerscomités: goed luisteren leidt tot een compleet beeld van ieders belang. Goede afweging van deze belangen leidt tot begrip, goed contact ontwikkelt vertrouwen en zo ontstaat – waarschijnlijk – een compromis of zelfs consensus en draagvlak.

puurpubliek-participatie
WhatsApp
Heeft u een vraag of opmerking? Wij zijn van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op WhatsApp!

0653881423
Contact